Hey, ken ik jou
niet ergens van?

Eén van de meest gebruikte openingszinnen ooit. Alleen proberen wij je niet te versieren, maar willen we je écht leren kennen. En aangezien jij je nu op onze contactpagina bevindt betekent dat waarschijnlijk dat jij ons ook wilt leren kennen. Dus vul onderstaand formulier in en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

Bedankt voor het invullen. We nemen z.s.m. contact met je op.
info@gi.nl
Tel. +31 (0) 40 204 56 12

Strijp-T Gebouw TQ
Achtseweg Zuid 159R

5651 GW Eindhoven

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (onder andere aanbiedingen, offertes,

werkzaamheden, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen) waarbij de gebruiker, GI

of Not On Paper, van deze voorwaarden (hierna: leverancier) als dienstverlener optreedt voor

opdrachtgever(s) respectievelijk haar rechtsopvolger(s). Dat geldt in ieder geval voor de lopende maar ook

voor de toekomstige overeenkomsten van opdracht.

2. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Iedere opdracht/overeenkomst wordt aangegaan door leverancier en deze wordt volledig namens haar

uitgevoerd. Dus niet door of namens een individueel (natuurlijk) persoon die bij leverancier werkt. In

afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn die personen of

hulppersonen nooit persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Elke aanspraak tot schadevergoeding gericht op

een adviseur (iemand die voor of namens leverancier advieswerkzaamheden verricht), werknemers van

leverancier, of (andere) (hulp)personen is uitgesloten.

2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd,

blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

3. De door leverancier gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders

aangegeven. Deze termijn gaat lopen nadat leverancier de offerte aan de opdrachtgever heeft

toegezonden.

4. Een overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever komt slechts tot stand, indien leverancier de

ontvangst van de door de opdrachtgever aanvaarde offerte binnen 14 dagen na ontvangst daarvan

schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd, of zodra de leverancier kenbaar met de uitvoering van de

geoffreerde werkzaamheden is begonnen, zonder omgaande tegenwerping van de wederpartij.

5. De in een offerte of aanbieding anderszins vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens leverancier vereist, heeft

leverancier het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook

derden worden begrepen, te doen uitvoeren. Indien leverancier bij de uitvoering van een opdracht

hulppersonen inschakelt dan is leverancier niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen die door deze

hulppersonen worden gemaakt. Als een hulppersoon zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft

leverancier de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te

aanvaarden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle medewerking en gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, vrij van virussen of gebreken van welke aard ook, op de door leverancier aan te geven wijze, aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de standaardtarieven of de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan leverancier

de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever

de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag

tot en met vrijdag, met uitzondering van erkende nationale feestdagen, op kantooruren tussen 9:00u en

17:00u. Onder andere levertijden en honorarium zijn hierop gebaseerd.

Artikel 4 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. Tenzij de opdracht naar zijn aard en inhoud door volbrenging eindigt, of tenzij de opdracht uitdrukkelijk

schriftelijk is aangegaan voor bepaalde tijd, geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde

tijd.

2. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en hebben steeds een indicatief karakter.

3. Leverancier is (temeer) niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als

partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties

etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeen gekomen, of

indien opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet

volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk

voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

4. Ingeval van de hosting van een website, geldt te allen tijde een bepaalde contractduur van tenminste een

jaar, die steeds automatisch zal worden verlengd voor de duur van een jaar, behoudens schriftelijke

opzegging met een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van ieder contractjaar.

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, of slechts door voltooiing eindigt, tussentijds op te zeggen.

6. Leverancier en opdrachtgever kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen. In dat

geval moet een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht worden genomen.

7. In geval van opzegging door de opdrachtgever is opdrachtgever verplicht om te betalen voor de door

leverancier verrichtte werkzaamheden en dient opdrachtgever de kosten te vergoeden die leverancier

heeft gemaakt in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomst. Hieronder vallen ook de kosten

die leverancier heeft gemaakt (en nog zal moeten maken) voor het inhuren van derden voor de uitvoering

van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 5 Beëindiging van de overeenkomst / wanprestatie

1. Leverancier is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de tekortkoming op te

schorten, of de overeenkomst per direct te ontbinden:

a. indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit enige tussen partijen

gesloten overeenkomst (zonder dat enige ingebrekestelling of verzuim is vereist);

b. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie of beslag op

een of meer vermogensbestanddelen van opdrachtgever.

2. Opschorting of ontbinding door leverancier ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling

van de volledige vergoeding uit hoofde van de overeenkomst, noch van enige verplichting tot

schadevergoeding aan leverancier.

Artikel 6 Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of

overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt

overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het

vaste honorarium is exclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en tegen de gebruikelijke tarieven. Wanneer partijen het over die “gebruikelijke tarieven” niet eens worden, zal het honorarium wordt berekend volgens het standaarduurtarief van € 100,00 (ex. BTW).

4. Eventuele offertes, kostenramingen of prijsopgaven in breedste zin zijn exclusief BTW.

5. Leverancier brengt haar werkzaamheden en de kosten in beginsel maandelijks in rekening, tenzij een ander betalingsschema is overeengekomen.

6. Leverancier is gerechtigd om stijgingen door te berekenen, ongeacht of een vast honorarium is

overeengekomen. Een dergelijke verhoging van het honorarium kan slechts aan de opdrachtgever in

rekening worden gebracht een maand na de datum van de schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan

de opdrachtgever.

7. Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met

onmiddellijke ingang op te zeggen.

8. Leverancier is steeds gerechtigd vooruitbetaling of (zakelijke of persoonlijke) zekerheden te verlangen, naar vrij inzicht van leverancier, waaraan door opdrachtgever terstond zal moeten worden voldaan. Zulks geldt temeer ingeval van enige overschrijding van enige betaaltermijn of nalatigheid anderszins door opdrachtgever of enig onderling verschil van inzicht.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk

1. Indien leverancier bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden of meer of andere prestaties heeft

verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen,

zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de

overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier.

Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen of op een dergelijke omstandigheid te

acteren, en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. In geval van wijzigingen of meerwerk kan leverancier eveneens vooruitbetaling of (zakelijke of persoonlijke) zekerheden verlangen, naar vrij inzicht van leverancier, waaraan door opdrachtgever terstond zal moeten worden voldaan.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan

opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-,

toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten,

offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers

of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden,

de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.30

2. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet overdraagbaar (in de zin van art.

3:83 BW), niet verpandbaar (in de zin van art. 3:83 lid 2 BW jo. 3:98 BW), en niet-sublicentieerbaar.

3. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem aangeleverde informatie of materiaal, rechtmatig – dus vrij van auteursrechten of rechten van derden daarop anderszins – te gebruiken is en vrijwaart leverancier voor aanspraken door derden.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever automatisch in verzuim (fatale

termijn); de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente

verschuldigd van de wettelijke (handels)rente.

3. Ingeval van verzuim heeft leverancier te allen tijde het recht iedere prestatie op te schorten, waaronder

tenminste doch niet uitsluitend begrepen het offline halen van enige website of domein die zij host.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle

verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs

al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting, of verrekening. Op deze bevoegdheden kan

opdrachtgever geen beroep doen en worden hierbij aldus contractueel uitgesloten.

Artikel 10 Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn verplichting(en) nakomt, dan komen, naast de

overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van

de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het

doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

2. De door leverancier gemaakte gerechtelijke kosten is opdrachtgever jegens leverancier verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien leverancier en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de

overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in

de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding

van directe schade tot maximaal het bedrag van € 2.500,00 (excl. BTW) per claim.

2. De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van

afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan

leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende

met de inschakeling van door opdrachtgever aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, is

uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier verband houdende met

verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Artikel 12 Uitvoering SaaS-dienst

1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn aanvullend van toepassing indien leverancier diensten verricht

onder de naam of op het gebied van Software-as-a- Service (ook wel aangeduid als: SaaS), oftewel: het door leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan opdrachtgever via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

2. Leverancier verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van opdrachtgever. Het staat opdrachtgever niet vrij derden gebruik te laten maken van de door leverancier verleende diensten op het gebied van SaaS, tenzij leverancier daarvoor toestemming heeft gegeven. Leverancier kan aan die toestemming voorwaarden verbinden.

3. Indien leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in

verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van

opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan opdrachtgever in

rekening worden gebracht.

4. Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke

wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal leverancier

opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening

van opdrachtgever. In dat geval kan opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum

waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante

wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten van deze

wijziging voor zijn rekening neemt.

5. Leverancier kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of

gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet gehouden specifiek voor opdrachtgever

bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of

toe te voegen.

6. Leverancier kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief,

correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling

niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

7. Leverancier is nimmer gehouden opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het

kader van de SaaS-dienst aan opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

8. Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden

programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Leverancier zal zich er voor inspannen

fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het

programmatuur betreft die door leverancier zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door

opdrachtgever gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier kan in

voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur

in gebruik wordt genomen.

Artikel 13 Ontwikkeling programmatuur of websites of (web)applicaties

1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn aanvullend van toepassing indien leverancier programmatuur

en/of een website ten behoeve van opdrachtgever ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de

programmatuur en/of website installeert.

2. Leverancier zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming

van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en - in voorkomend geval - met

inachtneming van de met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden,

technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan leverancier

verlangen dat opdrachtgever zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

3. Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het

ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de programmatuur of website op iteratieve wijze

geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden

verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al

dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de

overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij

de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst

gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase

van het project (bijvoorbeeld een ‘time-box’) en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden.

Opdrachtgever aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan

alle specificaties zullen beantwoorden.

4. Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal leverancier de ontwerp- en/of

ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de

overeenkomst aanvangen.

5. In de prestatieverplichtingen van leverancier ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet

begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content managementsysteem’.

6. In de prestatieverplichtingen van leverancier zijn niet begrepen het onderhoud van de programmatuur

en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders

daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door leverancier tevens onderhouden/of ondersteuning

verleend moet worden, kan leverancier verlangen dat opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke

overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van

leverancier in rekening gebracht.

7. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur

en/of website in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve

met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

8. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of,

indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na

voltooiing van de installatie.

9. De programmatuur en/of website zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan

wel

b. indien leverancier vóór het einde van de testperiode een ontvangt: op het moment dat de in dat

testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens

lid 9 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel

c. indien opdrachtgever enig gebruik maakt van de programmatuur en/of website voor productieve

of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.

10. Opdrachtgever mag de acceptatie van de programmatuur en/of website niet onthouden om redenen die

niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en

voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve

ingebruikneming van de programmatuur en/of website redelijkerwijs niet in de weg staan.

Artikel 14 Webservice, serverbeheer en cloud computing

1. Indien de leverancier aan de wederpartij diensten verleent op het gebied van webservice - zoals

serverbeheer (hosting) en/of cloud computing -, is het de wederpartij ten aanzien van het gebruik van de

server/zijn dataverkeer verboden:

a) zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;

b) inbreuk te plegen op intellectuele eigendom- of overige rechten van derden;

c) informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden (al dan niet via

banners/reclame van derden op de website) die in strijd is met de Nederlandse wet- en

regelgeving;

d) zich in welke vorm dan ook bezig te houden met cybercriminaliteit, ‘phishing’ of ‘spear fishing’,

‘spamming’ e.d.;

e) via de dienstverlening van de leverancier aan te sporen tot/zich bezig te houden met illegale

activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van de leverancier of andere op

het internet aangesloten servers. Hieronder wordt bijvoorbeeld begrepen het verwijzen

naar/aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of

‘warez’sites;

f) zich op een andere wijze schuldig te maken aan een strafbaar feit, waaronder begrepen het

verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de staatsveiligheid, de

openbare orde of de goede zeden dan wel beledigend, bedreigend, haatzaaiend of discriminerend

van aard is.

2. De wederpartij vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de wijze waarop

hij gebruik maakt van de door de leverancier geleverde webservices.

3. Wanneer sprake is van (mogelijke) strafbare informatie/feiten, mag de leverancier hiervan aangifte doen,

daarbij alle relevante informatie over de wederpartij en zijn handelwijze aan de bevoegde instanties

verstrekken en alle andere handelingen verrichten die deze instanties van de leverancier verlangen in het

kader van een onderzoek. Bij (herhaalde) gegronde klachten over de door de wederpartij aangeboden

informatie, mag de leverancier bovendien de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. De

leverancier informeert de wederpartij tijdig over een voorgenomen ontbinding. De leverancier is niet

aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij hierdoor lijdt.

4. De leverancier mag het dataverkeer/de hoeveelheid opslagruimte limiteren. Bij overschrijding van een

overeengekomen limiet, mag de leverancier de hieruit voortvloeiende meerkosten of door hem geleden

schade bij de wederpartij in rekening brengen.

5. De leverancier spant zich om ervoor te zorgen dat de wederpartij gebruik kan maken van de hosting

netwerken die direct/indirect verbonden zijn met het netwerk van de gebruiker. De leverancier kan echter

niet garanderen dat deze netwerken 24/7 beschikbaar zijn.

6. Indien - naar het oordeel van de leverancier - een gevaar ontstaat voor het functioneren van de

computersystemen of het netwerk van de leverancier/derden of voor het functioneren van de

dienstverlening via een netwerk (bijvoorbeeld door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde

systemen of activiteiten van virussen), mag de leverancier alle maatregelen nemen die hij nodig acht om dit

gevaar af te wenden/te voorkomen. De leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de

wederpartij hierdoor lijdt.

7. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, wordt de overeengekomen webservice verleend voor een

periode van 12 maanden en telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de

overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen die tussen leverancier en opdrachtgever mochten ontstaan, worden in eerste instantie

voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant tenzij opdrachtnemer kiest voor de volgens de wet relatief

bevoegde rechter.

2. Op elke overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

Addendum

Download hier het addendum, behorende bij deze algemene voorwaarden.